สถิติการเข้าชม
วันนี้ 140
เดือนนี้ 5,870
ปีนี้ 120,955
ทั้งหมด 1,214,656
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

<<< เว็บเก่า >>>
ข้อมูลอัตรากำลัง

จำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภทบุคลากร
หน่วยงาน ข้าราชการสามัญ ข้าราชการในอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ อาจารย์พิเศษ รวม
ผู้บริหาร 0 1 4 0 0 5
สำนักงานคณบดี 4 0 33 27 0 64
ฝ่ายบริการทางการศึกษา 2 0 12 7 0 21
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 2 0 4 11 0 17
ภาควิชาการบริหารการพยาบาลและพื้นฐานวิชาชีพ 0 1 14 0 0 15
ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 2 2 6 0 0 10
ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ 0 0 8 0 0 8
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์และเวชศาสตร์เขตเมือง 0 4 12 0 0 16
ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 0 4 14 0 0 18
ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ 0 5 21 0 0 26
สำนักงานอธิการบดี 0 0 1 0 0 1