สถิติการเข้าชม
วันนี้ 112
เดือนนี้ 3,202
ปีนี้ 111,908
ทั้งหมด 1,205,609
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

<<< เว็บเก่า >>>
งานวิจัย


จำนวนทั้งหมด 183 งานวิจัย
  หัวข้องานวิจัย หน่วยงาน
1 ความรอบรู้ทางสุขภาพในการป้องกันโรคเรื้อรังของกลุ่มวัยผู้ใหญ่ เขตกรุงเทพมหานคร :การวิจัยผสานวิธี MED-SURG
2 การปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนล่วงหน้าในการดูแลแบบประคับประคอง ผู้บริหาร
3 ประสิทธิผลของโปรแกรมสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิธีชีวิตด้านสุขภาพเพื่อป้องกันโรคไตในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะเสี่ยงที่มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา FUNDA
4 การศึกษาสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 ตามความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล และนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช MED-SURG
5 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมารักษาล่าช้าของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดชนิดเอสทียก ของโรงพยาบาล ในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช MED-SURG
6 ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานในเขตกรุงเทพมหานคร OB-GYN
7 การรับรู้ภาวะสุขภาพ ภาวเสี่ยงของการตั้งครรภ์และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพภาวะสุขภาพของตั้งครรภ์วัยรุ่นในเขตเมือง OB-GYN
8 การประเมินผลหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประครอง คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช MED-SURG
9 ผลการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเรื่องโรคเบาหวานร่วมกับการตั้งครรภ์ ในรายวิชาการผดุงครรภ์1 OB-GYN
10 การศึกษาปัจจัยทำนายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในหกเดือนแรกของมารดาวัยรุ่นไทย OB-GYN
11 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเสริม ผ่านสื่อออนไลน์เฟซบุ๊คกรุ๊ปในวิชาการพยาบาลผดุงครรภ์ 2 OB-GYN
12 มุมมองทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับความตาย : กรณีศึกษาผู้ป่วยมะเร็งนรีเวช OB-GYN
13 ผลของโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ต่อความรู้และทักษะในการป้องกันและการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่มารดาและทารกที่คลอดก่อนถึงโรงพยาบาล OB-GYN
14 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ร่วมกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์แอปพลิเคชั่นไลน์ต่อระยะเวลาและอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในมารดาที่ทํางานนอกบ้าน OB-GYN
15 การประเมินหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาล เวชปฏิบัติฉุกเฉินของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช MED-SURG
16 แนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพที่ส่งเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพสู่ระดับวิจารณญาณของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร PUBLIC HEALTH
17 ความรอบรู้ทางสุขภาพเพื่อป้องกันโรคอ้วนของเด็กวัยเรียนเขตกรุงเทพมหานคร PED
18 ความรอบรู้ทางสุขภาพในการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกและโรคมะเร็งเต้านม ของกลุ่มสตรีวัยเจริญพันธ์ เขตกรุงเทพมหานคร PUBLIC HEALTH
19 ความรอบรู้ทางสุขภาพในการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพของกลุ่มวัยทำงาน เขตกรุงเทพมหานคร FUNDA
20 ความรอบรู้ทางสุขภาพในการดูแลบุคคลที่ป่วยด้วยจิตเภทของกลุ่มผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท เขตกรุงเทพมหานคร PSY
21 รูปแบบและกระบวนการการเกิดความรอบรู้ทางสุขภาพของกลุ่มสตรีวัยเจริญพันธุ์ กรณีศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร : การวิจัยผสานวิธี PUBLIC HEALTH
22 รูปแบบและกระบวนการการเกิดความรอบรู้ทางสุขภาพของกลุ่มวัยทำงาน กรณีศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร : การวิจัยผสานวิธี FUNDA
23 ปัจจัยส่งเสริมการดูแลแบบประคับประคองในโรงพยาบาล: มุมมองของพยาบาล ผู้บริหาร
24 ผลของโปรแกรมการอบรมเพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่มารดาและทารกที่คลอดก่อนถึงโรงพยาบาล ต่อความรู้ทักษะ การช่วยเหลือเบื้องต้นของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) เขตดุสิตที่ผ่านการอบรม OB-GYN
25 ประสิทธิผลของโปรแกรมนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิถีชีวิตด้านสุขภาพฯ FUNDA
26 การพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลแบบประคับประคอง อาการของนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์ FUNDA
27 ผลของการใช้รุปแบบการเรียนรู้โดยเน้นการพยาบาลแบบองค์รวมเพื่อส่งเสริมการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองอย่างเป็นองค์รวมของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ผู้บริหาร
28 ปัจจัยที่ทำให้พยาบาลวิชาชีพลาอออกจากงานภายใน 3 ปีแรกหลังจากสำเร็จการศึกษา FUNDA
29 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะซึมเศร้าในตำรวจนครยาลที่ปฏิบัติงานด้านจราจร PUBLIC HEALTH
30 การพัฒนารูปบบการดูแลสุขภาพสตรีวัยรุ่นในระยะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด โดยการใช้สื่อรหัสคิวอาร์ OB-GYN
31 การพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในวัยรุ่นตอนต้น PED
32 การเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในสังคมเมือง MED-SURG
33 การรับรู้ภาวะสุขภาพ ภาวะเสี่ยงของการตั้งครรภ์และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพภาวะสุขภาพของตั้งครรภ์วัยรุ่นในเขตเมือง OB-GYN
34 ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพของสตรีที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ที่มารับบริการในโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร
35 ประสิทธิผลของโปรแกรมศิลปะบำบัดต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังในสังคมเมือง MED-SURG
36 ปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านติดเตียงในเขตเมือง MED-SURG
37 การศึกษาผลการจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ปีการศึกษา 2559 PED
38 ความรอบรู้ทางสุขภาพในการดูแลตนเองให้มีสุขภาพดีของกลุ่มผู้สูงอายุ เขตกรุงเทพมหานคร การวิจัยผสานวิธี MED-SURG
39 รูปแบบและกระบวนการการเกิดความรอบรู้ทางสุขภาพของกลุ่มผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท กรณีศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร : การวิจัยผสานวิธี PSY
40 สมรรถนะการพยาบาลสาธารณภัยของพยาบาลวิชาชีพคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช MED-SURG
41 การประเมินหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยฯ MED-SURG
42 การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร PSY
43 การศึกษาคุณลักษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช MED-SURG
44 ผลการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเรื่องการพยาบาลสตรีที่มีโรคเบาหวานร่วมกับการตั้งครรณ์ในรายวิชาการพยาบาลผดุงครรภ์ 1 ต่อความรู้และการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ OB-GYN
45 ความต้องการการศึกษาต่อทางการพยาบาลวิชาชีพในเขตกรุงเทพมหานคร MED-SURG
46 ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายในแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลในสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครและคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช FUNDA
47 การพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร PSY
48 การศึกษากิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวชต่อความรู้ ทัศนคติ และทักษะการควบคุมพิษภัยบุหรี่ในนักศึกษาพยาบาล PSY
49 การดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยอายุกรรมตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล MED-SURG
50 ผลของโปรแกรมอาหารตามธาตุเจ้าเรือนต่อความรู้ เจตคติ พฤติกรรมการดูแลตนเองและการรับรู้ภาวะสุขภาพด้านร่างกายในการรับประทานอาหารตามธาตุเจ้าเรือนของบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ PED
51 ประสบการณ์ของผู้ที่มีโรคมะเร็งขั้นสูงในการดูแลแบบประคับประคองตามบ้าน ฝ่ายบริการ
52 กลยุทธ์การบริหารเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเรียนรู้จากการปฏิบัติของอาจารย์ในสถาบันการศึกษาพยาบาล OB-GYN
53 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างการรับรู้ความสามารถของตนเองในระยะคลอดต่อพฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวดของผู้คลอดครรภ์แรก OB-GYN
54 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ เจตคติ กับการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของพยาบาลวิชาชีพ คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช MED-SURG
55 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรมการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมทางการเรียนกับสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาพยาบาลรายวิชาการดูแลแบบประคับประคอง คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช MED-SURG
56 การพัฒนาเครื่องมือแบบประเมินแรงจูงใจในการรับประทานยาและพฤติกรรมการรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง ในผู้สูงอายุ โรคความดันโลหิตสูง ในชุมชน PUBLIC HEALTH
57 ปฏิบัติการผดุงครรภ์ร่วมสมัยในการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด OB-GYN
58 การจัดการทางเดินหายใจ และเครื่องช่วยหายใจ
59 การจัดการผู้ป่วยภาวะช็อก
60 แบบแผนสุขภาพและการดูแลเด็กในสังคมเมือง PED
61 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวของมารดาหลังคลอดบุตรวันแรก OB-GYN
62 โปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูงในผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานคร PUBLIC HEALTH
63 การดูแลเด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่ของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร PED
64 การประเมินความต้องการจำเป็นของความผาสุกทางจิตวิญญาณในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช MED-SURG
65 การประเมินความต้องการจำเป็นของการใช้บริการสุขภาพในผู้ใช้บริการสุขภาพแผนผู้ป่วยนอก คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร MED-SURG
66 ผลของการใช้วิดีทัศน์แบบแผนการดูแลผู้ป่วยประจำวันต่อความมั่นใจในการปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วยและความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช FUNDA
67 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนที่มีภาวะอ้วน:วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผู้บริหาร
68 การประเมินหลักสูตรพยาบาลกู้ชีพของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช MED-SURG
69 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติต่อการเรียนและการประยุกต์ใช้ความรู้รายวิชาการดูแลแบบผสมผสานและบำบัดทางเลือกของนักศึกษาพยาบาล PED
70 การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง 2555) คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช MED-SURG
71 การประเมินความต้องการจำเป็นของความผาสุกทางจิตวิญญาณในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช MED-SURG
72 ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบคัดเลือกในระบบรับตรงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ผู้บริหาร
73 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธื์ทางการเรียนพฤติกรรมการเรียนรุ้สภาพแวดล้อมทางการเรียนกับสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ผู้บริหาร
74 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อวิชาชีพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กับสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลของบัณฑิตพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ผู้บริหาร
75 ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ต่อคุณภาพหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บันฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552) คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ FUNDA
76 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขการลดน้ำหนักของนักศึกษาที่มีภาวะอ้วน คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ PSY
77 ปัจจัยทำนายสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษารายวิชาสุขภาพคนเมืองและการส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ผู้บริหาร
78 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในสถาบันการศึกษา ความสุขในการเรียนรู้ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ผู้บริหาร
79 ความพึงพอใจของผู้ประกันตนที่มีต่อบริการของโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร PUBLIC HEALTH
80 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในคณะพยาบาลศาสตร์กับความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ FUNDA
81 ปัจจัยพัฒนาองค์กรแห่งความสุข (ภาครัฐ) : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ FUNDA
82 การศึกษาการตระหนักรู้ใในพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนวัยรุ่น ฝ่ายกิจการ
83 การเรียนรู้ผ่านการสะท้อนกลับการปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลในห้องคลอด: วิจัยเชิงคุณภาพ OB-GYN
84 Future Impact of The Change of Status to the Autonomous University System of Faculty of Nursing MED-SURG
85 Factors Effecting Higher Order Thinking Skills of Students: A Meta-analytic Structural Equation Modeling Study FUNDA
86 โครงการสร้างและพัฒนาหุ่นสำหรับฝึกปฏิบัติการ พยาบาลผู้ป่วยที่มีท่อระบายน้ำไขสันหลังออกจากโพรงสมอง MED-SURG
87 ผลของโปรแกรมควบคุมน้ำหนักต่อน้ำหนักตัว ความรู้ พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายของเด็กวัยเรียนที่มีน้ำหนักตัวเกิน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร PED
88 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา MED-SURG
89 การพัฒนาระบบและกลไกที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ผู้บริหาร
90 ผลของการสอนการรับและส่งเวรโดยใช้เทคนิค SBAR ของนักศึกษาต่อความรู้ทักษะและทัศนคติในการรับและส่งเวรของนักศึกษาพยาบาล MED-SURG
91 ผลของโปรแกรมอาหารตามธาตุเจ้าเรือนต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะสุขภาพในคนเมือง PED
92 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติกับการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของพยาบาลวิชาชีพคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช MED-SURG
93 ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่าวยโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน PUBLIC HEALTH
94 การพัฒนาพฤติกรรมการดูแลตนเองของประชาชนที่มีความดันโลหิตสูงในชุมชนเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร MED-SURG
95 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เจตคติกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช MED-SURG
96 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้อย่างมีความสุขในวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 เพื่อเสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้และการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช MED-SURG
97 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ เจตคติกับการปฏิบัติการพยาบาล โดยประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการดูแลด้านจิตวิญญาณในผู้ป่วยที่ได้รับแบบประคับประคอง MED-SURG
98 การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อการพัฒนาคุณลักษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ MED-SURG
99 ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมพัฒนากิจครอบครัวต่อความผาสุกในชีวิตของแม่หลังคลอดซึ่งเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่บ้านอย่างต่อเนื่อง OB-GYN
100 การเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจเพื่อสุขภาวะทางอารมณ์ในการรับมือกับภัยพิบัติของประชาชนที่ประสบกับภัย พิบัติในเขตกรุงเทพมหานคร PSY
101 การพัฒนาพฤติกรรมกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและอัตลักษณ์แห่ง KARUN ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ PSY
102 ปัจจัยเชิงสาเหตุของแรงจูงใจในการทำงานที่มีต่อความพึงพอใจในบรรยากาศองค์กร คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ PED
103 โปรแกรมส่งเสริมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูง PUBLIC HEALTH
104 ประสิทธิผลของการใช้กระบวนการเรียนรู้จากการถอดบทเรียนหลังการปฏิบัติในการฝึกปฏิบัติงานวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน PUBLIC HEALTH
105 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน ผู้บริหาร
106 ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมความผาสุกทางจิตวิญญาณของแม่วัยรุ่น OB-GYN
107 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข้อมูลด้านบุคลากร องค์กรสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคม การสนับสนุนทางสังคมและความเข้มแข็งในการมองโลกฯ FUNDA
108 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพของบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ PED
109 การติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยทางจิตในชุมชนภายหลังกลับคืนสู่สังคม PSY
110 ผลของโปรแกรมการผ่อนคลายแบบผสมผสานต่อระดับความวิตกกังวลและระดับความปวดในผู้ป่วยผ่าตัดข้อเข่าเทียม MED-SURG
111 การพัฒนาบทเรียนอิเลิร์นนิ่งรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ MED-SURG
112 ประสิทธิผลของการจัดโปรแกรมการเรียนรู้ทางสังคมด้านการจัดการความเครียดด้วยตนเองในผู้ป่วยทางจิต PSY
113 ประสิทธิผลการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพผุ้ป่วยโรคเรื้อรัง PUBLIC HEALTH
114 รูปแบบการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ของโรงเรียนประถมศึกษา : กรณีศึกษาโงเรียนวัดสุวรรณคีรี กทม. PUBLIC HEALTH
115 การศึกษาภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ ชุมชนเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร PSY
116 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นองค์กรแห่งการสร้างเสริมสุขภาพ PUBLIC HEALTH
117 การพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างเสริมสุขภาพของแกนนำนักศึกษาพยาบาลของมหาวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ PED
118 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความผาสุกของครอบครัว พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพแก่เด็กก่อนวัยเรียนกับภาวะสุขภาพฯ PED
119 ผลของโปรแกรมการสอนในคลีนิกที่เน้นการพิทักษ์สิทธิผู้คลอดต่อการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้คลอดนักศึกษาพยาบาลและความพึงพอใจของผู้คลอด OB-GYN
120 ผลของโปรแกรมการพยาบาลเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจต่อความสามารถในการดูแลตนเองและการดูแลบุตรของมารดาหลังติดเชื้อเอชไอวี OB-GYN
121 ประสบการณ์การมีอาการอ่อนล้า กลวิธีการจัดการอาการและคุณภาพชีวิต ในผู้ป่วยที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง MED-SURG
122 Self-management strategies used among Thai Women with heart failure MED-SURG
123 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพยาบาลเด็กของนักศึกษาพยาบาลเกื้อการุณย์ PED
124 Effect of Insight Meditation Practice on Enhancing the Emotion Intelligence among Thai Psychiatric Nurse. PSY
125 Remodelling Child Procress and Contributing Factor of Phychiatric Nurses in Nursing Practice for Sexually Abused Children. PSY
126 การประยุกต์ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาวิทยาลัย พยาบาลเกื้อการุณย์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร PUBLIC HEALTH
127 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานของคู่สมรสเริ่มระยะเริ่มสร้างครอบครัวในหน่วยส่งเสริมสุขภาพสตรีและวางแผนครอบครัว ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล OB-GYN
128 ผลของโปรแกรมการจัดการความเหนื่อยล้าในระยะคลอดต่อระดับความเหนื่อยล้าของผู้คลอดครรภ์แรก OB-GYN
129 The effectiveness of medical intervention aimed at preventing preterm birth : A literature review OB-GYN
130 Obstetic and Perinatal Outcomer of Teenage Pregnancies in Thailand OB-GYN
131 Reflections on the practice of facilitating group-based antenatal education: Should a midwife wear a uniform in the hospital setting? OB-GYN
132 Validity and Reliability of the Cardiac Symtom severity Thai-version MED-SURG
133 การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วย ในการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานโดยใช้ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม PUBLIC HEALTH
134 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจในแผนกผู้ป่วยนอก วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ กรุงเทพมหานคร และ วชิรพยาบาล FUNDA
135 ความปวด การจัดการความปวด การรับรู้อุปสรรค และความพึงพอใจในการจัดการความปวดของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลัง MED-SURG
136 ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติของพยาบาลวิชาชีพและแพทย์ต่อการแสดงเจตนาเกี่ยวกับการรักษาของผู้ป่วย ไว้ล่วงหน้า MED-SURG
137 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายของประชาชน PUBLIC HEALTH
138 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานและการคงอยุ่ในงานของอาจารย์พยาบาลและพยาบาลวิชาชีพในหน่วยงานสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร MED-SURG
139 ประสิทธิผลของโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มบำบัดแนวพุทธในการฟื้นฟูสรรถภาพในผู้ป่วยจิตเวชให้กลับคืนสู่สังคม PSY
140 การสร้างพลังชุมชนในการจัดการปัญหาขยะโดยใช้ การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม PUBLIC HEALTH
141 ผลของโปรแกรมส่งเสริมพันธกิจในครอบครัวต่อการปฏิบัติพันธกิจครอบครัวในระยะเริ่มเลี้ยงบุตรของครอบครัวมารดาวัยรุ่น OB-GYN
142 การพัฒนารูปแบบการติดต่อสื่อสารการรับรู้ความสามารถของตนในการติดต่อสื่อสาร พฤติกรรมการติดต่อสื่อสารของพยาบาลวิชาชีพฯ OB-GYN
143 การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยปัจจัยเชิงเหตุของคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็ง MED-SURG
144 ประสิทธิผลการใช้โปรแกรมขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออกกำลังกายต่อสภาวะอ้วนของประชาชน PUBLIC HEALTH
145 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลของรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร MED-SURG
146 ปัจจัยส่วนบุคคล น้ำหนักที่เพิ่มขณะตั้งครรภ์การรับรู้ภาวะน้ำหนักเกิน ความเครียด การสนับสนุนจากสามี และพฤติกรรมสุขภาพมารดาหลังคลอด OB-GYN
147 ผลของการนวดและสุคนธบำบัดต่อความเจ้บปวดในการคลอดของผู้คลอดครรภ์แรก OB-GYN
148 ประสบการณ์ของนักศึกษาพยาบาลต่อทัศนคติในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองอาการ MED-SURG
149 ปัจจัยส่วนบุคคล ความเครียด และพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร PSY
150 ความพึงพอใจของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ต่อบรรยากาศในองค์กร PED
151 ความพร้อมของนักศึกษาพยาบาลต่อการฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยในวิชาการพยาบาลพื้นฐาน 2 วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ FUNDA
152 ประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการดูแลสุขภาพที่บ้านสำหรับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยเกื้อการุณย์ PUBLIC HEALTH
153 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมในการป้องกันอาการปวดหลังของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. MED-SURG
154 ผลสัมฤทธิ์ของการใช้โปรแกรมสอนการวินิจฉัยการพยาบาลตามรูปแบบของ NANDA แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเกื้อการุณย์ MED-SURG
155 ผลของกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของวัยรุ่นสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ PSY
156 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการเรียนรู้ ความพึงพอใจกับความสุขการเรียนรู้รายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยเกื้อการุณย์ PUBLIC HEALTH
157 ความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพในครอบครัวพฤติกรรมการดูแลตนเอง และพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตชุมชนดุสิต กรุงเทพมหานคร PUBLIC HEALTH
158 ประสิทธิภาพของบทเรียนของระบบเครือข่าย เรื่องระบบโครงกระดุกร่างกาย รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 วพก. MED-SURG
159 การสำรวจสมรรถภาพทางกายของอาจารย์และบุคลากรใน วพก FUNDA
160 ศึกษาความสามารถ และเจตคติต่อการวินิจฉัย การพยาบาลตามรูปแบบ NANDA ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร MED-SURG
161 เปรียบเทียบความเครียดในบทบาทระหว่างมารดาวัยรุุ่นและมารดาวัยผู้ใหญ่ OB-GYN
162 การศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย โรคต้อหินปฐมภูมิมุมเปิด MED-SURG
163 เปรียบเทียบผลการสอนตามปกติกับการสอนโดยการใช้สื่อการสอนต่อความรู้และการปฏิบัติในผู้ป่วยโรคต้อหิน MED-SURG
164 การพัฒนาหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนระบบเครือข่ายรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเรื่อง ระบบทางเดินหายใจ วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ FUNDA
165 การพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลแบบประคับประคองอาการของนักศึกษาพยาบาล อาจารย์พยาบาล และพยาบาลวิชาชีพ MED-SURG
166 ผลการใช้คู่มือการป้องกันการติดเชื้อขณะฝึกปฏิบัติงานต่อพฤติกรรมป้องกันการติดเชื้อของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ FUNDA
167 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ PUBLIC HEALTH
168 ผลของการสอนการพยาบาลผุ้ป่วยที่มีท่อระบบน้ำไขสันหลังออกจากโพรงสมองโดยใช้หุ่นจำลองนภาภรณ์โมเดล ต่อผลสัมฤทธิ์ของการเรียนและความคงทนทางการเรียนการสอนของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 MED-SURG
169 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นขณะตั้งครรภ์การรับรู้ภาวะน้ำหนักเกินของมารดากับพฤติกรรมสุขภาพของมารดาฯ OB-GYN
170 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวลในบทบาทการเป็นมารดาของหญิงตั้งครรภ์ในวัยรุ่น OB-GYN
171 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการความพึงพอใจในการเรียนพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาแนวคิดหลักในการปฏิบิติการพยาบาลชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ MED-SURG
172 การพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ทางสังคมด้านการจัดการอารมณ์ สำหรับผู้ป่วยจิตเวช PSY
173 ความวิตกกังวลในบทบทาการเป็นมารดาหญิงตั้งครรภ์ OB-GYN
174 พฤติกรรมการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ MED-SURG
175 รายงานการวิจัยคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเขตเมือง : กรณีศึกษพื้นที่เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร PUBLIC HEALTH
176 ผลการเสริมสร้างการนับถือตนเองในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยกลุ่มกิจกรรม PSY
177 ความสัมพันธ์ของความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติการพยาบาลด้านจิตวิญญาณของอาจารย์พยาบาลที่ทำหน้าที่สอนนักศึกษาในคลินิก MED-SURG
178 การนำเนื้อหาความรู้ในสาขาการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ไปใช้ในการปฏิบัติงานภายหลังสำเร็จการศึกษา PSY
179 ความสัมพันธ์ของความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติการพยาบาลด้านจิตวิญญาณของพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร MED-SURG
180 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๒ ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติวิชาการพยาบาลพื้นฐานที่ต่างวิธีกัน FUNDA
181 ความเครียดและการเผชิญความเครียดของพยาบาลจบใหม่ในบทบาทของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร FUNDA
182 The Essential Elements of Spirituality among Thai Rural Elders MED-SURG
183 ประสบการณ์ของผู้เป็นมะเร็งระยะลุกลามที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง ที่บ้าน ผู้บริหาร

ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย