สถิติการเข้าชม
วันนี้ 92
เดือนนี้ 10,894
ปีนี้ 95,999
ทั้งหมด 1,189,700
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

<<< เว็บเก่า >>>
งานวิจัย


จำนวนทั้งหมด 190 งานวิจัย
  หัวข้องานวิจัย หน่วยงาน
1 ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายในแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช FUNDA
2 Experiences of People with Advanced Cancer in Home-Based Palliative Care ผู้บริหาร
3 รูปแบบและกระบวนการการเกิดความรอบรู้ทางสุขภาพของกลุ่มผู้สูงอายุ กรณีศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร : การวิจัยผสานวิธี MED-SURG
4 การพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพในการป้องกันโรคอ้วนของเด็กวัยเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร PED
5 การปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนล่วงหน้าในการดูแลแบบประคับประคอง ผู้บริหาร
6 การดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยอายุรกรรมตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล MED-SURG
7 ผลการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเรื่องการพยาบาลสตรีที่มีโรคเบาหวานร่วมกับการตั้งครรภ์ในรายวิชาการพยาบาลผดุงครรภ์ 1 ต่อความรู้และการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
8 ประสิทธิผลของโปรแกรมสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิธีชีวิตด้านสุขภาพเพื่อป้องกันโรคไตในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะเสี่ยงที่มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา FUNDA
9 การศึกษาสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 ตามความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล และนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช MED-SURG
10 ผลการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเรื่องโรคเบาหวานร่วมกับการตั้งครรภ์ ในรายวิชาการผดุงครรภ์1 OB-GYN
11 การศึกษาปัจจัยทำนายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในหกเดือนแรกของมารดาวัยรุ่นไทย OB-GYN
12 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเสริม ผ่านสื่อออนไลน์เฟซบุ๊คกรุ๊ปในวิชาการพยาบาลผดุงครรภ์ 2 OB-GYN
13 มุมมองทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับความตาย : กรณีศึกษาผู้ป่วยมะเร็งนรีเวช OB-GYN
14 ผลของโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ต่อความรู้และทักษะในการป้องกันและการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่มารดาและทารกที่คลอดก่อนถึงโรงพยาบาล OB-GYN
15 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ร่วมกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์แอปพลิเคชั่นไลน์ต่อระยะเวลาและอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในมารดาที่ทํางานนอกบ้าน OB-GYN
16 การประเมินหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาล เวชปฏิบัติฉุกเฉินของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช MED-SURG
17 แนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพที่ส่งเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพสู่ระดับวิจารณญาณของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร PUBLIC HEALTH
18 ความรอบรู้ทางสุขภาพเพื่อป้องกันโรคอ้วนของเด็กวัยเรียนเขตกรุงเทพมหานคร PED
19 ความรอบรู้ทางสุขภาพในการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกและโรคมะเร็งเต้านม ของกลุ่มสตรีวัยเจริญพันธ์ เขตกรุงเทพมหานคร PUBLIC HEALTH
20 ความรอบรู้ทางสุขภาพในการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพของกลุ่มวัยทำงาน เขตกรุงเทพมหานคร FUNDA
21 ความรอบรู้ทางสุขภาพในการป้องกันโรคเรื้อรังของกลุ่มผู้ใหญ่ เขตกรุงเทพมหานคร MED-SURG
22 ความรอบรู้ทางสุขภาพในการดูแลบุคคลที่ป่วยด้วยจิตเภทของกลุ่มผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท เขตกรุงเทพมหานคร PSY
23 รูปแบบและกระบวนการการเกิดความรอบรู้ทางสุขภาพของกลุ่มสตรีวัยเจริญพันธุ์ กรณีศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร : การวิจัยผสานวิธี PUBLIC HEALTH
24 รูปแบบและกระบวนการการเกิดความรอบรู้ทางสุขภาพของกลุ่มวัยทำงาน กรณีศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร : การวิจัยผสานวิธี FUNDA
25 รูปแบบและกระบวนการการเกิดความรอบรู้ทางสุขภาพของกลุ่มวัยผู้ใหญ่เพื่อป้องกันโรคเรื้อรัง กรณีศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร : การวิจัยผสานวิธี MED-SURG
26 รูปแบบและกระบวนการการเกิดความรอบรู้ทางสุขภาพของกลุ่มผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท กรณีศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร : การวิจัยผสานวิธี PSY
27 ปัจจัยส่งเสริมการดูแลแบบประคับประคองในโรงพยาบาล: มุมมองของพยาบาล ผู้บริหาร
28 ผลของโปรแกรมการอบรมเพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่มารดาและทารกที่คลอดก่อนถึงโรงพยาบาล ต่อความรู้ทักษะ การช่วยเหลือเบื้องต้นของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) เขตดุสิตที่ผ่านการอบรม OB-GYN
29 การพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ PSY
30 การประเมินความต้องการจำเป็นของความผาสุกทางจิตวิญญาณ ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช MED-SURG
31 การศึกษากิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวชต่อความรุ้ทัศนคติ และทักษะการควบคุมพิษภัยบุหรี่ในนักศึกษาพยาบาล PSY
32 ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายในแผนกผู้ป่วยนอกสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช MED-SURG
33 สมรรถนะการพยาบาลสาธารณภัยของพยาบาลวิชาชีพคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช MED-SURG
34 ประสิทธิผลของโปรแกรมนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิถีชีวิตด้านสุขภาพฯ FUNDA
35 การพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลแบบประคับประคอง อาการของนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์ FUNDA
36 ผลของการใช้รุปแบบการเรียนรู้โดยเน้นการพยาบาลแบบองค์รวมเพื่อส่งเสริมการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองอย่างเป็นองค์รวมของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ผู้บริหาร
37 ปัจจัยที่ทำให้พยาบาลวิชาชีพลาอออกจากงานภายใน 3 ปีแรกหลังจากสำเร็จการศึกษา FUNDA
38 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะซึมเศร้าในตำรวจนครยาลที่ปฏิบัติงานด้านจราจร PUBLIC HEALTH
39 การประเมินหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยฯ MED-SURG
40 ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขและพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานในเขตกรุงเทพมหานคร OB-GYN
41 การพัฒนารูปบบการดูแลสุขภาพสตรีวัยรุ่นในระยะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด โดยการใช้สื่อรหัสคิวอาร์ OB-GYN
42 การพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในวัยรุ่นตอนต้น PED
43 การเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในสังคมเมือง MED-SURG
44 การรับรู้ภาวะสุขภาพ ภาวะเสี่ยงของการตั้งครรภ์และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพภาวะสุขภาพของตั้งครรภ์วัยรุ่นในเขตเมือง OB-GYN
45 ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพของสตรีที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ที่มารับบริการในโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร
46 ประสิทธิผลของโปรแกรมศิลปะบำบัดต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังในสังคมเมือง: กรณีศึกษาชมรมผู้สูงอายุวชิรพยาบาล MED-SURG
47 กลยุทธ์การบริหารเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเรียนรู้จากการปฏิบัติของอาจารย์ในสถาบันการศึกษาพยาบาล
48 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างการรับรู้ความสามารถของตนเองในระยะคลอดต่อพฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวดของผู้คลอดครรภ์แรก OB-GYN
49 การประเมินความต้องการจำเป็นของความผาสุกทางจิตวิญญาณในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ผู้บริหาร
50 การประเมินความต้องการจำเป็นของการใช้บริการสุขภาพในผู้ใช้บริการสุขภาพแผนกผู้ป่วยนอก คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และโรงพยาบาล ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหาร
51 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ เจตคติ กับการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของพยาบาลวิชาชีพ คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช MED-SURG
52 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรมการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมทางการเรียนกับสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาพยาบาลรายวิชาการดูแลแบบประคับประคอง คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช MED-SURG
53 การพัฒนาเครื่องมือแบบประเมินแรงจูงใจในการรับประทานยาและพฤติกรรมการรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง ในผู้สูงอายุ โรคความดันโลหิตสูง ในชุมชน PUBLIC HEALTH
54 ปฏิบัติการผดุงครรภ์ร่วมสมัยในการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด OB-GYN
55 การจัดการทางเดินหายใจ และเครื่องช่วยหายใจ
56 การจัดการผู้ป่วยภาวะช็อก
57 แบบแผนสุขภาพและการดูแลเด็กในสังคมเมือง PED
58 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวของมารดาหลังคลอดบุตรวันแรก OB-GYN
59 ความรอบรู้ทางสุขภาพในการดูแลตนเองให้มีสุขภาพดีของกลุ่มผู้สูงอายุ เขตกรุงเทพมหานคร MED-SURG
60 การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร PSY
61 การศึกษาคุณลักษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช MED-SURG
62 ผลการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเรื่องการพยาบาลสตรีที่มีโรคเบาหวานร่วมกับการตั้งครรณ์ในรายวิชาการพยาบาลผดุงครรภ์ 1 ต่อความรู้และการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ OB-GYN
63 ความต้องการการศึกษาต่อทางการพยาบาลวิชาชีพในเขตกรุงเทพมหานคร MED-SURG
64 ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายในแผนกผู้ป่วยนอก สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครและคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช FUNDA
65 การดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยอายุกรรมตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล MED-SURG
66 การพัฒนาระบบและกลไกที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน MED-SURG
67 ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายในแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช MED-SURG
68 การดูแลเด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็กโดยน่าอยู่คู่นมแม่ของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร PED
69 ผลของโปรแกรมอาหารตามธาตุเจ้าเรือนต่อความรู้ เจตคติ พฤติกรรมการดูแลตนเองและการรับรู้ภาวะสุขภาพด้านร่างกายในการรับประทานอาหารตามธาตุเจ้าเรือนของบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ PED
70 ประสิทธิผลของการใช้กระบวนการเรียนรู้จากการถอดบทเรียนหลังการปฏิบัติในการฝึกปฏิบัติงานวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน PUBLIC HEALTH
71 ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข การลดน้ำหนักของนักศึกษาพยาบาล ที่มีภาวะอ้วน PSY
72 ประสบการณ์ของผู้ที่มีโรคมะเร็งขั้นสูงในการดูแลแบบประคับประคองตามบ้าน ฝ่ายบริการ
73 โปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูงในผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานคร PUBLIC HEALTH
74 การพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร PSY
75 การศึกษากิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวชต่อความรู้ ทัศนคติ และทักษะการควบคุมพิษภัยบุหรี่ในนักศึกษาพยาบาล PSY
76 การดูแลเด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่ของโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร PED
77 การประเมินความต้องการจำเป็นของความผาสุกทางจิตวิญญาณในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช MED-SURG
78 การประเมินความต้องการจำเป็นของการใช้บริการสุขภาพผู้ใช้บริการสุขภาพแผนกผู้ป่วยนอก คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร MED-SURG
79 ผลของการใช้วิดีทัศน์แบบแผนการดูแลผู้ป่วยประจำวันต่อความมั่นใจในการปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วยและความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช FUNDA
80 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนที่มีภาวะอ้วน:วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผู้บริหาร
81 การประเมินหลักสูตรพยาบาลกู้ชีพของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช MED-SURG
82 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติ และการประยุกต์ใช้ความรู้รายวิชาการดูแลแบบผสมผสานและบำบัดทางเลือกของนักศึกษาพยาบาล PED
83 การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง 2555) คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช MED-SURG
84 การประเมินความต้องการจำเป็นของความผาสุกทางจิตวิญญาณในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช MED-SURG
85 ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบคัดเลือกในระบบรับตรงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ผู้บริหาร
86 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธื์ทางการเรียนพฤติกรรมการเรียนรุ้สภาพแวดล้อมทางการเรียนกับสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ผู้บริหาร
87 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อวิชาชีพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กับสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลของบัณฑิตพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ผู้บริหาร
88 ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ต่อคุณภาพหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บันฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552) คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ FUNDA
89 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขการลดน้ำหนักของนักศึกษาที่มีภาวะอ้วน คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ PSY
90 ปัจจัยทำนายสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษารายวิชาสุขภาพคนเมืองและการส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ผู้บริหาร
91 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในสถาบันการศึกษา ความสุขในการเรียนรู้ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ผู้บริหาร
92 ความพึงพอใจของผู้ประกันตนที่มีต่อบริการของโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร PUBLIC HEALTH
93 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในคณะพยาบาลศาสตร์กับความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ FUNDA
94 โครงการสร้างและพัฒนาหุ่นสำหรับฝึกปฏิบัติการ พยาบาลผู้ป่วยที่มีท่อระบายน้ำไขสันหลังออกจากโพรงสมอง MED-SURG
95 ผลของโปรแกรมควบคุมน้ำหนักต่อน้ำหนักตัว ความรู้ พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายของเด็กวัยเรียนที่มีน้ำหนักตัวเกิน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร PED
96 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา MED-SURG
97 การพัฒนาระบบกลไกที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ผู้บริหาร
98 ผลของการสอนการรับและส่งเวรโดยใช้เทคนิค SBAR ของนักศึกษาต่อความรู้ทักษะและทัศนคติในการรับและส่งเวรของนักศึกษาพยาบาล MED-SURG
99 ผลของโปรแกรมอาหารตามธาตุเจ้าเรือนต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะสุขภาพในคนเมือง PED
100 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติกับการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของพยาบาลวิชาชีพคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช MED-SURG
101 ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่าวยโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน PUBLIC HEALTH
102 การพัฒนาพฤติกรรมการดูแลตนเองของประชาชนที่มีความดันโลหิตสูงในชุมชนเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร MED-SURG
103 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เจตคติกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช MED-SURG
104 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้อย่างมีความสุขในวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 เพื่อเสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้และการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช MED-SURG
105 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ เจตคติกับการปฏิบัติการพยาบาล โดยประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการดูแลด้านจิตวิญญาณในผู้ป่วยที่ได้รับแบบประคับประคอง MED-SURG
106 การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อการพัฒนาคุณลักษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ MED-SURG
107 ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมพัฒนากิจครอบครัวต่อความผาสุกในชีวิตของแม่หลังคลอดซึ่งเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่บ้านอย่างต่อเนื่อง OB-GYN
108 การเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจเพื่อสุขภาวะทางอารมณ์ในการรับมือกับภัยพิบัติของประชาชนที่ประสบกับภัย พิบัติในเขตกรุงเทพมหานคร PSY
109 การพัฒนาพฤติกรรมกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและอัตลักษณ์แห่ง KARUN ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ PSY
110 ปัจจัยเชิงสาเหตุของแรงจูงใจในการทำงานที่มีต่อความพึงพอใจในบรรยากาศองค์กร คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ PED
111 โปรแกรมส่งเสริมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูง PUBLIC HEALTH
112 ประสิทธิผลของการใช้กระบวนการเรียนรู้จากการถอดบทเรียนหลังการปฏิบัติในการฝึกปฏิบัติงานวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน PUBLIC HEALTH
113 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน ผู้บริหาร
114 ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมความผาสุกทางจิตวิญญาณของแม่วัยรุ่น OB-GYN
115 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข้อมูลด้านบุคลากร องค์กรสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคม การสนับสนุนทางสังคมและความเข้มแข็งในการมองโลกฯ FUNDA
116 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพของบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ PED
117 การติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยทางจิตในชุมชนภายหลังกลับคืนสู่สังคม PSY
118 ผลของโปรแกรมการผ่อนคลายแบบผสมผสานต่อระดับความวิตกกังวลและระดับความปวดในผู้ป่วยผ่าตัดข้อเข่าเทียม MED-SURG
119 การพัฒนาบทเรียนอิเลิร์นนิ่งรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ MED-SURG
120 ประสิทธิผลของการจัดโปรแกรมการเรียนรู้ทางสังคมด้านการจัดการความเครียดด้วยตนเองในผู้ป่วยทางจิต PSY
121 ประสิทธิผลการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพผุ้ป่วยโรคเรื้อรัง PUBLIC HEALTH
122 รูปแบบการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ของโรงเรียนประถมศึกษา : กรณีศึกษาโงเรียนวัดสุวรรณคีรี กทม. PUBLIC HEALTH
123 การศึกษาภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ ชุมชนเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร PSY
124 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นองค์กรแห่งการสร้างเสริมสุขภาพ PUBLIC HEALTH
125 การพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างเสริมสุขภาพของแกนนำนักศึกษาพยาบาลของมหาวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ PED
126 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความผาสุกของครอบครัว พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพแก่เด็กก่อนวัยเรียนกับภาวะสุขภาพฯ PED
127 ผลของโปรแกรมการสอนในคลีนิกที่เน้นการพิทักษ์สิทธิผู้คลอดต่อการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้คลอดนักศึกษาพยาบาลและความพึงพอใจของผู้คลอด OB-GYN
128 ผลของโปรแกรมการพยาบาลเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจต่อความสามารถในการดูแลตนเองและการดูแลบุตรของมารดาหลังติดเชื้อเอชไอวี OB-GYN
129 ประสบการณ์การมีอาการอ่อนล้า กลวิธีการจัดการอาการและคุณภาพชีวิต ในผู้ป่วยที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง MED-SURG
130 Self-management strategies used among Thai Women with heart failure MED-SURG
131 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพยาบาลเด็กของนักศึกษาพยาบาลเกื้อการุณย์ PED
132 Effect of Insight Meditation Practice on Enhancing the Emotion Intelligence among Thai Psychiatric Nurse. PSY
133 Remodelling Child Procress and Contributing Factor of Phychiatric Nurses in Nursing Practice for Sexually Abused Children. PSY
134 การประยุกต์ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาวิทยาลัย พยาบาลเกื้อการุณย์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร PUBLIC HEALTH
135 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานของคู่สมรสเริ่มระยะเริ่มสร้างครอบครัวในหน่วยส่งเสริมสุขภาพสตรีและวางแผนครอบครัว ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล OB-GYN
136 ผลของโปรแกรมการจัดการความเหนื่อยล้าในระยะคลอดต่อระดับความเหนื่อยล้าของผู้คลอดครรภ์แรก OB-GYN
137 The effectiveness of medical intervention aimed at preventing preterm birth : A literature review OB-GYN
138 Obstetic and Perinatal Outcomer of Teenage Pregnancies in Thailand OB-GYN
139 Reflections on the practice of facilitating group-based antenatal education: Should a midwife wear a uniform in the hospital setting? OB-GYN
140 Validity and Reliability of the Cardiac Symtom severity Thai-version MED-SURG
141 การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วย ในการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานโดยใช้ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม PUBLIC HEALTH
142 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจในแผนกผู้ป่วยนอก วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ กรุงเทพมหานคร และ วชิรพยาบาล FUNDA
143 ความปวด การจัดการความปวด การรับรู้อุปสรรค และความพึงพอใจในการจัดการความปวดของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลัง MED-SURG
144 ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติของพยาบาลวิชาชีพและแพทย์ต่อการแสดงเจตนาเกี่ยวกับการรักษาของผู้ป่วย ไว้ล่วงหน้า MED-SURG
145 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายของประชาชน PUBLIC HEALTH
146 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานและการคงอยุ่ในงานของอาจารย์พยาบาลและพยาบาลวิชาชีพในหน่วยงานสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร MED-SURG
147 ประสิทธิผลของโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มบำบัดแนวพุทธในการฟื้นฟูสรรถภาพในผู้ป่วยจิตเวชให้กลับคืนสู่สังคม PSY
148 การสร้างพลังชุมชนในการจัดการปัญหาขยะโดยใช้ การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม PUBLIC HEALTH
149 ผลของโปรแกรมส่งเสริมพันธกิจในครอบครัวต่อการปฏิบัติพันธกิจครอบครัวในระยะเริ่มเลี้ยงบุตรของครอบครัวมารดาวัยรุ่น OB-GYN
150 การพัฒนารูปแบบการติดต่อสื่อสารการรับรู้ความสามารถของตนในการติดต่อสื่อสาร พฤติกรรมการติดต่อสื่อสารของพยาบาลวิชาชีพฯ OB-GYN
151 การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยปัจจัยเชิงเหตุของคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็ง MED-SURG
152 ประสิทธิผลการใช้โปรแกรมขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออกกำลังกายต่อสภาวะอ้วนของประชาชน PUBLIC HEALTH
153 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลของรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร MED-SURG
154 ปัจจัยส่วนบุคคล น้ำหนักที่เพิ่มขณะตั้งครรภ์การรับรู้ภาวะน้ำหนักเกิน ความเครียด การสนับสนุนจากสามี และพฤติกรรมสุขภาพมารดาหลังคลอด OB-GYN
155 ผลของการนวดและสุคนธบำบัดต่อความเจ้บปวดในการคลอดของผู้คลอดครรภ์แรก OB-GYN
156 ประสบการณ์ของนักศึกษาพยาบาลต่อทัศนคติในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองอาการ MED-SURG
157 ปัจจัยส่วนบุคคล ความเครียด และพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร PSY
158 ความพึงพอใจของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ต่อบรรยากาศในองค์กร PED
159 ความพร้อมของนักศึกษาพยาบาลต่อการฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยในวิชาการพยาบาลพื้นฐาน 2 วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ FUNDA
160 ประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการดูแลสุขภาพที่บ้านสำหรับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยเกื้อการุณย์ PUBLIC HEALTH
161 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมในการป้องกันอาการปวดหลังของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. MED-SURG
162 ผลสัมฤทธิ์ของการใช้โปรแกรมสอนการวินิจฉัยการพยาบาลตามรูปแบบของ NANDA แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเกื้อการุณย์ MED-SURG
163 ผลของกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของวัยรุ่นสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ PSY
164 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการเรียนรู้ ความพึงพอใจกับความสุขการเรียนรู้รายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยเกื้อการุณย์ PUBLIC HEALTH
165 ความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพในครอบครัวพฤติกรรมการดูแลตนเอง และพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตชุมชนดุสิต กรุงเทพมหานคร PUBLIC HEALTH
166 ประสิทธิภาพของบทเรียนของระบบเครือข่าย เรื่องระบบโครงกระดุกร่างกาย รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 วพก. MED-SURG
167 การสำรวจสมรรถภาพทางกายของอาจารย์และบุคลากรใน วพก FUNDA
168 ศึกษาความสามารถ และเจตคติต่อการวินิจฉัย การพยาบาลตามรูปแบบ NANDA ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร MED-SURG
169 เปรียบเทียบความเครียดในบทบาทระหว่างมารดาวัยรุุ่นและมารดาวัยผู้ใหญ่ OB-GYN
170 การศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย โรคต้อหินปฐมภูมิมุมเปิด MED-SURG
171 เปรียบเทียบผลการสอนตามปกติกับการสอนโดยการใช้สื่อการสอนต่อความรู้และการปฏิบัติในผู้ป่วยโรคต้อหิน MED-SURG
172 การพัฒนาหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนระบบเครือข่ายรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเรื่อง ระบบทางเดินหายใจ วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ FUNDA
173 การพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลแบบประคับประคองอาการของนักศึกษาพยาบาล อาจารย์พยาบาล และพยาบาลวิชาชีพ MED-SURG
174 ผลการใช้คู่มือการป้องกันการติดเชื้อขณะฝึกปฏิบัติงานต่อพฤติกรรมป้องกันการติดเชื้อของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ FUNDA
175 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ PUBLIC HEALTH
176 ผลของการสอนการพยาบาลผุ้ป่วยที่มีท่อระบบน้ำไขสันหลังออกจากโพรงสมองโดยใช้หุ่นจำลองนภาภรณ์โมเดล ต่อผลสัมฤทธิ์ของการเรียนและความคงทนทางการเรียนการสอนของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 MED-SURG
177 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นขณะตั้งครรภ์การรับรู้ภาวะน้ำหนักเกินของมารดากับพฤติกรรมสุขภาพของมารดาฯ OB-GYN
178 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวลในบทบาทการเป็นมารดาของหญิงตั้งครรภ์ในวัยรุ่น OB-GYN
179 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการความพึงพอใจในการเรียนพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาแนวคิดหลักในการปฏิบิติการพยาบาลชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ MED-SURG
180 การพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ทางสังคมด้านการจัดการอารมณ์ สำหรับผู้ป่วยจิตเวช PSY
181 ความวิตกกังวลในบทบทาการเป็นมารดาหญิงตั้งครรภ์ OB-GYN
182 พฤติกรรมการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ MED-SURG
183 รายงานการวิจัยคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเขตเมือง : กรณีศึกษพื้นที่เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร PUBLIC HEALTH
184 ผลการเสริมสร้างการนับถือตนเองในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยกลุ่มกิจกรรม PSY
185 ความสัมพันธ์ของความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติการพยาบาลด้านจิตวิญญาณของอาจารย์พยาบาลที่ทำหน้าที่สอนนักศึกษาในคลินิก MED-SURG
186 การนำเนื้อหาความรู้ในสาขาการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ไปใช้ในการปฏิบัติงานภายหลังสำเร็จการศึกษา PSY
187 ความสัมพันธ์ของความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติการพยาบาลด้านจิตวิญญาณของพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร MED-SURG
188 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๒ ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติวิชาการพยาบาลพื้นฐานที่ต่างวิธีกัน FUNDA
189 ความเครียดและการเผชิญความเครียดของพยาบาลจบใหม่ในบทบาทของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร FUNDA
190 The Essential Elements of Spirituality among Thai Rural Elders MED-SURG

ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย