การอบรมแนะนำการใช้ห้องสมุดและบริการสารสนเทศ
19/มี.ค./2561 ถึง 28/มี.ค./2561

ระหว่างวันที่ 19-28 มีนาคม 2561

ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ อาคารการุณยสภา

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ประมวลภาพ »   ชุดที่ 1    ชุดที่ 2