คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ จัดโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้
23/เม.ย./2561 ถึง 27/เม.ย./2561

เรื่องการพยาบาลเวชปฏิบัติ(การตรวจรักษาโรคเบื้องต้น)

ระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน 2561

ณ ห้อง501 อาคารการุณยสภา  คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

ประมวลภาพ »   ชุดที่ 1