พิธีมอบเกียรติบัตร เพชรแห่งการุณย์...ประจำปีการศึกษา 2560
20/พ.ค./2561 ถึง 20/พ.ค./2561

 วันที่ 20 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุม คุณแม่อบทิพย์ แดงสว่าง อาคารการุณยสภา
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ประมวลภาพ »   ชุดที่ 1