กิจกรรมแสดงผลงาน นวัตกรรม ทางการพยาบาล ของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2
28/พ.ค./2561 ถึง 28/พ.ค./2561

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561

ณ ห้องประชุมคุณแม่อบทิพย์ แดงสว่าง อาคารการุณยสภา

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ประมวลภาพ »   ชุดที่ 1    ชุดที่ 2