วันปัจฉิมนิเทศ วันสำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาลรุ่น 14
11/มิ.ย./2561 ถึง 12/มิ.ย./2561

ประจำปีการศึกษา 2560

ณ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 

ประมวลภาพ »   ชุดที่ 1    ชุดที่ 2    ชุดที่ 3