การเลือกโรงพยาบาลเพื่อการปฏิบัติงาน สำหรับบัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษา ปี2560
25/มิ.ย./2561 ถึง 25/มิ.ย./2561

ณ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 

ประมวลภาพ »   ชุดที่ 1    ชุดที่ 2