ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่และพบผู้ปกครอง ระยะที่ 1
02/ส.ค./2561 ถึง 02/ส.ค./2561

2 สิงหาคม 2561

ณ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ประมวลภาพ »   ชุดที่ 1