ปฐมนิเทศ นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
03/ส.ค./2561 ถึง 03/ส.ค./2561

3 สิงหาคม 2561

ณ ห้องประชุมอาจารย์อบทิพย์ แดงสว่าง

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ประมวลภาพ »   ชุดที่ 1