พิธีมอบ หมวก...เข็ม...ไหว้ครูและเดินเทียน นักศึกษาพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561
13/ก.ย./2561 ถึง 13/ก.ย./2561

13 กันยายน 2561

ณ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ประมวลภาพ »   ชุดที่ 1    ชุดที่ 2    ชุดที่ 3