วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 8 ปี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
17/พ.ย./2561 ถึง 17/พ.ย./2561

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2561

ณ ห้องประชุมอาจารย์อบทิพย์ แดงสว่าง อาคารการุณยสภา

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ประมวลภาพ »   ชุดที่ 1