ประกาศรายชื่อผู้มีิสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคองรุ่นที่ 3
วันที่ประกาศ » 17 เมษายน 2561

ฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง(หลังปริญญาตรี)
ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้เข้าการอบรม(คลิ๊ก)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าการอบรมเพิ่มเติม(คลิ๊ก)

หมายเหตุ

** ท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน ในวันเปิดการอบรมของหลักสูตร

** กรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมไม่ได้ลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

** คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนกรณีผู้ลงทะเบียนไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณนิทรา อยู่พัฒนะวงศ์ 
โทร 02-2416520 โทรสาร 02-241-6521 ในเวลาราชการ 

 

ไฟล์แนบ »  20180417-152214.jpg