ประกาศขยายเวลาการรับสมัครเพิ่มเติมหลักสูตรประคับประคอง รุ่นที่ 3
วันที่ประกาศ » 17 เมษายน 2561

ฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง(หลังปริญญาตรี)
ด้านการพยาบาบผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 3

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครเพิ่มเติม

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2561

และเลื่อนกำหนดการเปิดการอบรม

เป็นวันที่ 6 สิงหาคม 2561 - 23 พฤศจิกายน 2561

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

วันที่ 2 กรกฏาคม 2561

การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

วันที่ 4 กรกฏาคม 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น.

ณ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ ในวันที่ 6 กรกฏาคม 2561

 

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

เรื่อง การรับสมัครเข้าอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง(หลังปริญญาตรี)

ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 3

 

ประจำปี2561

 

 

 สมัครเรียนคลิกที่นี่

ไฟล์แนบ »  20180417-152214.jpg