แบบสอบถามความพอใจของศึกษาต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
วันที่ประกาศ » 10 เมษายน 2561

คำชี้แจง : ขอความร่วมมือ นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ทำแบบสอบถามออนไลน์ ในหัวข้อ

"แบบสอบถามความพอใจของศึกษาต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้" 

สามารถเข้าทำแบบประเมินได้ 2 ช่องทาง

1.เว็บไซต์ https://bit.ly/2GrhNhM 

2.QR code คลิกที่ไฟล์แนบ

หมายเหตุ : ใช้รหัสประจำตัวนักศึกษาในการล็อกอินเข้าใช้งาน

ไฟล์แนบ »  20180410-150817.png